آزمون آتلیه عکاسی دیجیتال

دوره آتلیه عکاسی دیجیتال

طبق استاندارد      سازمان آموزش فنی و حرفه ای

تعداد 40 سوال به طور تصادفی