توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما

به طور كامل عودت داده می شود

آزمون آزمايشي مديران برتر مرحله دوم

تعداد 40 سوال از پورتال، آئين نامه ها و دستور العمل هاي يانجمن هاي صنفي، كانون ها و كه به طور آزمايشي در اختيارتان قرار ميگيرد، به اميد موفقيت براي شما