توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون بافت موی زنانه

بافت موی زنانه

تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی انتخاب میگردد
طبق استاندارد شماره 1-04-57-5142 سازمان آموزش فنی و حرفه ای