توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار HSE

بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار HSE
تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی از بانک سوال سایت «سایت آزمون من » انتخاب می شود
مطابق با استاندارد 1-001-47-3257 سازمان آموزش فنی و حرفه ای