توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

پداگوژی عمومی

تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی

از بانک سوال سایت همیار تست انتخاب شده است

مطابق با استاندارد شماره 1-31/99/1/2  سازمان آموزش فنی و حرفه ای