با یاد خداوند مهربان و با اطمینان کامل و با اعتماد به نفس  شروع کنید