توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون آرایشگر ناخن

دوره آرایشگر ناخن

تعداد 40 سوال که به طور تصادفی انتخاب می شوند

طبق استاندارد شماره 70/35/1/2-50 سازمان آموزش فنی و حرفه ای