توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون متعادل سازچهره زنانه

متعادل سازچهره زنانه

تعداد 40 سوال تستی که به صورت تصادفی از بانک سوال سایت «سایت آزمون من » انتخاب شده است

مطابق با استاندارد شماره   1/1/36/70-50 سازمان آموزش فنی و حرفه ای