طبق استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

تعداد 40 سوال به طور تصادفی

 

حال میتوانید میزان اطلاعات خود را در زمینه دوره پیرایشگر موهای زائد با موم  بیازمایید