توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

 

آزمون ناظر چاپ

آزمون ناظر چاپ
تعداد 40 سوال تستی

که به طور تصادفی انتخاب شده است
طبق استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

faniherfeee - فنی و حرفه ای ، استاندارد فنی و حرفه ای
استاندارد فنی و حرفه ای دوره